Home > Activities > ประกาศสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘
 
 
ประกาศสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘
 
ตามที่  สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอวิทยานิพนธ์  เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี  ๒๕๕๘ นั้น
ในการนี้  คณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ ของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับรางวัลและมีมติอนุมัติให้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี  ๒๕๕๘ จำนวน  ๑  เรื่อง ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ : http://pdfsr.com/pdf/.pdf-85