Home > Activities > การวาดภาพ เพื่ออธิบาย Concept ที่ยากให้เข้าใจง่ายขึ้น
 
 
การวาดภาพ เพื่ออธิบาย Concept ที่ยากให้เข้าใจง่ายขึ้น
 
การวาดภาพ เพื่ออธิบาย Concept ที่ยากให้เข้าใจง่ายขึ้น

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (SSAT) ร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อพัฒนา(IFD) และชมรมอารยะการศึกษาเพื่อพัฒ นาประเทศไทย (AETD) ได้จัดงาน SSAT Forum ในหัวข้อเรื่อง “การวาดภาพ เพื่ออธิบาย Concept ที่ยากให้เข้าใจง่ายขึ้น” โดย ดร.วุฒิพงษ์  เพรียบจริยวัฒน์  ในวันพุธที่  15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 @central world

ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน คุณชนกฤดี 
เบอร์โทร 085 9550888
นักศึกษา 80 บาท
บุคคลทั่วไป 100 บาท